Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Webkonsulenterne

Opdateret d. 30.03.22

Præambel

Nærværende handelsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Webkonsulenterne.

Betingelserne gælder for alle typer aftaler mellem kunden og Webkonsulenterne, såfremt kunden har accepteret handelsbetingelserne på hjemmesiden eller på andre måder. Ved ibrugtagning af abonnement eller modtagelse af konsulentbistand mv., betragtes handelsbetingelserne som værende accepteret af kunden.

Såfremt en privatperson indgår en aftale med Webkonsulenterne, er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

Webkonsulenterne forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Betingelser altid er tilgængelige på Webkonsulenternes hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

Persondata- og privatlivs-politik

For at kunden kan indgå aftale med os, har vi brug for firma-oplysninger eller personoplysninger, hvis der er tale om en privatperson.

Vi behandler kundens personoplysninger med det formål at kunne levere den aftalte ydelse. Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i vores privatlivspolitik. Heri kan det læses, hvordan vi behandler kundens oplysninger, hvornår de slettes, og kundens rettigheder.

Priser

Webkonsulenternes normale timepris er 650 kr og 750 kr ved senior webkonsulenter.

Abonnementsprisen for hosting er fra 65 kr per måned.

Prisen for regnskabs-integration er 99 kr per måned.

Domæner er fra 100 kr per år.

Licenser og andre ydelser har forskellige priser.

Alle priser er eksklusive moms.

Betalingsbetingelser

Betales inden 8 dage medmindre andet er aftalt på forhånd.

Ratebetalinger kan aftales før et projekt.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse skal ske mindst en måned før begyndelse af ny abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt ved e-mail eller fysisk brev.

Tids-fakturering uden for projekter

Uden for projekterne, hvor Webkonsulenterne løser aftalte opgaver eller rådgiver kunden, faktureres der i effektiv anvendt tid.

Tid anvendt, som ikke førte til noget brugbart, faktureres ikke.

Assistance under 10 minutter på en dag faktureres ikke (er gratis). Assistance over 10 minutter fordelt over flere dage, og som til sammen udgør en halv time, faktureres som en halv time.

Tidsforbrug over en halv time, men under en hel time, nedrundes til den halve time – medmindre det er tæt på en den hele time og der oprundes.

Kunden kan efter hver endt arbejdsdag, hvor Webkonsulenterne har arbejdet på kundens projekt, få tilsendt en standard e-mail med tidsforbruget, hvis kunden spørger den specifikke medarbejder om det. E-mailen vil vise, hvad der er blevet anvendt af tid på del-opgaver og samlet anvendt tid, samt hvad Webkonsulenterne har udført af arbejde de pågældende dage. På den måde ved kunden hele tiden præcist, hvor meget tid der er blevet anvendt og på hvad, og kunden kender derved beløbet på den kommende faktura.

Hvad der faktureres uden for projekter

Et kundemøde, en telefonsamtale mv., som er mere personlig end faglig, faktureres ikke. Faglig rådgivning faktureres.

Fejlrettelse på noget, som ikke er Webkonsulenternes ansvar (beskrives senere), faktureres.

Ekstra udbygninger, som er ud over aftalte projekter, faktureres.

En kort struktureret e-mail, som kan besvares med et hurtigt gør-det-selv-løsningsforslag fra Webkonsulenternes side, faktureres ikke. Kunden må gerne gøre det klart i e-mailen til Webkonsulenterne, om der ønskes et hurtigt gratis løsningsforslag, idet kunden ønsker at løse udfordringen selv med vores hint, eller om Webkonsulenterne skal løse det for kunden, hvorved den anvendte tid faktureres.

Webkonsulenterne sørger for, at webserver, mailserver, backup, antivirus, antispam mv. samt det, som Webkonsulenterne har programmeret, holdes online. Support ydet for at imødegå mangler eller foretage fejlrettelser inden for førnævnte ansvarsområde, faktureres ikke.

Opdages der fejl i hjemmeside-udvidelser, som er valgt i samarbejde med kunden, faktureres den tid, som det tog at udbedre fejlen – f.eks. at opgradere til næste version, hvis det var løsningen. Det aftales inden med kunden.

Webkonsulenternes ansvar

Webkonsulenterne er uden ansvar for tab som lides ved indirekte skader og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætninger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Webkonsulenterne har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Webkonsulenterne kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Webkonsulenterne tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Webkonsulenterne er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil blive varslet forinden, så vidt det er muligt.

Driftsstatus kan følges på status.webkonsulenterne.dk 

Erstatning

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler.

Webkonsulenterne er ikke ansvarlige for følgende former for tab:

  • Datatab, driftstab, tab pga. hackning eller “cyber crime” eller tab på andre måder, herunder indirekte tab
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data, retablering af systemer og lignende
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill

Erstatningsansvar kan ved større projekter aftales mellem kunden og Webkonsulenterne ved en af begge parter underskrevet kontrakt.

Forsikring

Webkonsulenterne er forsikret hos Top Danmark for følgende:

  • Professionel ansvarsforsikring for IT-virksomheder
  • Erhvervs- og produktansvar
  • Retshjælp og cyberforsikring

Forsikringen gælder kun for kunder i Danmark og Europa.

Forsikringen gælder også de underleverandører, som hyres ind i projekterne af Webkonsulenterne.

Ansvar ved nedbrud

Webkonsulenterne kører med to backup-systemer, som fungerer uafhængigt af hinanden. Skulle det utænkelige ske, at begge backup-systemer har nedbrud eller er uvirksomme samtidig (eller at begge firmaer, som står for backupløsningerne, går konkurs samtidig) kombineret med, at data på serveren samtidig går tabt, kan Webkonsulenterne på ingen måder drages til ansvar ved datatab eller andre former for tab.

Webkonsulenterne assisterer gerne med opsætning af et tredje backup-system, som kunden vælger og hvor backuppen lægges på kundens valgte lokation (evt. på kundens egen NAS). Webkonsulenterne tager ikke ansvar, hvis noget går galt ved kundens valgte backup løsning.

Hosting og tillægsydelser

Webkonsulenterne sender to typer af fakturaer:

  • En faktura over konsulentbistanden (anvendt tid), som løbende sendes og ofte efter endt projekt – medmindre andet er aftalt. Fakturaen dækker bagudrettet.
  • En faktura over abonnementer for hosting, licenser, tillægsydelser mv. Fakturaen sendes årligt (eller halvårligt ved nogle få abonnementer). Fakturaen dækker fremadrettet.

Hjemmeside-udvidelser ved tilbud

Webkonsulenterne forestår installering og opdatering af de hjemmeside-udvidelser, som er specificerede af tilbuddet. Den samlede vedligeholdelse varetages af Webkonsulenterne ud fra det, som er blevet aftalt i tilbuddet, og herefter overgår vedligeholdelse og licensfornyelse til kunden.

Opdatering af hjemmeside-udvidelser kan ske efter aftale med Webkonsulenterne og rammesættes til et opdateringsforløb per uge, måned eller kvartal.

Webkonsulenterne garanterer faktureret support for hjemmeside-udvidelser et halvt år efter lancering i tilfælde af konflikter mellem hjemmeside-udvidelser samt ved udviklingsstop hos leverandøren af en udvidelse.

Hvis kunden vælger at trykke “opdater” til en hjemmeside-udvidelse uden forudgående aftale med Webkonsulenterne i perioden, hvor Webkonsulenterne har det aftalte opdaterings-ansvar, kan det ikke holdes imod Webkonsulenterne, hvis en opdatering ikke går godt. Vi assisterer dog altid med fejlretning eller indkøring af backup om nødvendigt, idet Webkonsulenternes anvendte tid faktureres til kunden.

Værneting

Nærværende betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Webkonsulenternes valg.

Klager

Klager kan indsendes til [email protected] og privatpersoner kan ydermere klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Privatpersoner med bopæl i et andet EU-land, kan angive klage i EU Kommissionens online klageplatform på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage der, skal du oplyse vores e-mail-adresse, som er [email protected]